Muzeum Wojska w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYZNACZENIE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Stosownie do treści art. 11 Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku (Dz. U. 2018, poz. Nr 1000 ze zm.) informuję, że w Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu(w organizacji) na inspektora ochrony danych osobowych wyznaczony został Pan Maciej Żołnowski. Z inspektorem ochrony danych osobowych mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
Data powstania: poniedziałek, 12 paź 2020 15:17
Data opublikowania: poniedziałek, 12 paź 2020 15:18
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 1199 razy

Obowiązek informacyjny na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej (12-250 Orzysz, ul. Giżycka 9, e- muzeumwojska@orzysz.pl, tel. 570 301 827).
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu in. prowadzenia działalności edukacyjnej, udostępniania zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych, zapewniania właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji, prowadzenie działalności wydawniczej, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. „c” RODO) oraz ustawy z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach (Dz. U. 1997/5/poz. 24) a także na podstawie Pana/Pani zgody wyrażonej w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. „a” RODO).
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,
  w tym przepisów archiwalnych.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
 • Pani/Pana dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 • W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
 5. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania. Konsekwencją niepodania ww. danych osobowych będzie brak możliwości osiągnięcia celów, dla których je gromadzimy. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody, podanie przez Pana/Panią tych danych jest dobrowolne.
  • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są przede wszystkim instytucje przewidziane przepisami prawa. Pani/Pana  dane osobowe możemy również przekazywać podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, z którymi mamy zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych. Pani/Pana dane osobowe przekazujemy również innym administratorom przetwarzającym je we własnym imieniu;
  • W przypadku, gdy będziemy planowali dalej przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem zostanie Pan/Pani poinformowany/a, o tym innym celu oraz udzielimy Panu/Pani wszelkich innych stosownych informacji.
Data powstania: poniedziałek, 12 paź 2020 11:08
Data opublikowania: poniedziałek, 12 paź 2020 11:11
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 1216 razy


Zarządzenie Nr 5/2018 z dnia 25 maja 2018r. w sprawie wprowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 14 maj 2020 15:03
Data opublikowania: czwartek, 14 maj 2020 15:12
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 1360 razy

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych w ramach stosowanego monitoringu wizyjnego

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1:

 

 1. Administratorem danych przetwarzanych w ramach stosowanego monitoringu wizyjnego jest Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu ul. Giżycka 9, 12-250 Orzysz, adres e-mail: muzeumwojska@orzysz.pl
 2. W Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu powołany został inspektor ochrony danych: Maciej Żołnowski adres e-mail: inspektor@cbi24.pl.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu kontrolowania dostępu do budynków i pomieszczeń jednostki, analizowania incydentów naruszenia prawa, ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i osób odwiedzających jednostkę na terenie monitorowanym.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. Termin ten może ulec przedłużeniu w sytuacji, gdy nagrania z monitoringu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa, bądź w sytuacji, gdy administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postę Przedłużenie terminu może nastąpić do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 5. Podstawą prawną przetwarzania wizerunku pracowników oraz innych osób zarejestrowanych przez monitoring jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).
 6. Dane osobowe mogą być przekazywane osobom, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań (interes  realizowany przez stronę trzecią).
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 • żądania dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Przetwarzanie wizerunku pracowników i innych osób zarejestrowanych przez monitoring znajduje podstawę w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917).

Data powstania: poniedziałek, 18 lut 2019 14:05
Data opublikowania: poniedziałek, 18 lut 2019 14:15
Data edycji: poniedziałek, 18 lut 2019 14:42
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 1381 razy
Ilość edycji: 3